Strona główna > Produkty > Prognozy indeksu WIG20


Komitet modeli ekonometrycznych

     ►Prognozuje trendy i punkty zwrotne na WIG20
     ►Wspomaga alokację aktywów w portfelu
     ►Podpowiada, kiedy się zabezpieczyć przed spadkami
YouTube
PDF
Tutaj powinnien być obrazek

Komitet modeli składa się z pięciu modeli ekonometrycznych. Modele analizują współzależności pomiędzy procesami gospodarczymi i rynkowymi. Analiza dotyczy wskaźników makroekonomicznych głównych gospodarek świata oraz danych z rynków akcyjnych, walutowych i surowcowych. Wynikiem generowanym przez modele ekonometryczne są prognozy rynkowe. Analizując polską giełdę – prognozy skupiają się na przyszłym przebiegu indeksu WIG20. Prognozy dotyczą kierunku zmian indeksu a nie jego wartości. Istotny jest także horyzont czasowy prognoz wynoszący 3 miesiące. Aby zminimalizować ryzyko zbyt indywidualnego podejścia do prognoz, zamiast wyniku uzyskiwanego przez jeden model ekonometryczny stosujemy komitet złożony z pięciu modeli.

Końcowy rezultat jest wynikiem głosów oddanych przez wszystkie 5 modeli. Dzięki temu prognoza nie skupia się na „punkcie widzenia” pojedynczego modelu lecz uwzględnia przewidywania aż pięciu z nich. W rezultacie złożenia pięciu prognoz modeli ekonometrycznych powstaje wskaźnik wyprzedzający, który przewiduje ruch indeksu WIG20 w trzymiesięcznej perspektywie czasowej. Kolor zielony oznacza prognozy wzrostów, czerwony spadków, zaś biały oznacza, że wskazania komitetu są mocno niejednoznaczne albo prognozują stagnację ( w takim przypadku najlepszą strategią według komitetu jest pozostawanie poza rynkiem).

Wskazania kierunku mogą się zmieniać co miesiąc, ponieważ modele aktualizowane są po publikacji danych miesięcznych niezbędnych do wyznaczenia prognoz.

Komitet modeli  dostępny jest z poziomu menu głównego Analiza makro- prognoza indeksu WIG20. Po wybraniu instrumentu finansowego jesteśmy przenoszeni do strony dotyczącej modeli.

 

Komitet modeli  może być stosowany na wiele sposobów:

  1. Jako narzędzie pomocnicze będące wsparciem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o inne kryteria: analizy technicznej, fundamentalnej, portfelowej.
  2. Jako narzędzie wspomagające decyzję odnośnie inwestowania w kontrakty terminowe na WIG20 w średniej perspektywie średnioterminowej (kilkumiesięcznej).
  3. Jako niezależne wspomagające określenie struktury portfela akcyjnego – struktura dotyczy parametrów alokacji w aktywa bezpieczne i akcj
  4. Jako narzędzie wspomagające zabezpieczenie portfela agresywnego ( akcyjnego ) przed utratą jego wartości w okresach kiedy prognozowane są spadki na giełdzie. W takim przypadku zajęcie pozycji krótkiej na kontraktach terminowych umożliwia ograniczenia strat na części akcyjnej portfela. W rezultacie parametry portfela agresywnego są bardziej stabilne.

 

Produkt dostępny dla Abonentów Serwisu

 

 

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji, Funkcjonalności Serwisu oraz Komunikat dotyczący warunków promocji.

Taryfa opłat abonamentowych
Funkcjonalności serwisu
   

Jakimi metodami uzyskuje się prognozy?

Modele wykorzystują dane będące parametrami procesów gospodarczych i rynkowych (na przykład wysokość stopy bezrobocia, wielkość produkcji przemysłowej, notowanie indeksów, walut, surowców i inne). Zestaw danych wykorzystywanych przez modele jest selekcjonowany metodami statystycznymi. Po określeniu które dane będą miały wpływ na prognozę ustala się postać modelu (jego wzór matematyczny) oraz optymalizuje się parametry strukturalne modelu. Optymalizacja odbywa się metodami heurystycznymi. W procesie tym wykorzystywane są między innymi sieci neuronowe. Wszystkie te czynności wykorzystują zaawansowane technologie inżynierii wiedzy nazywane DATA MINING. Proces ten polega na odkrywaniu wiedzy zawartej w bazach danych zawierających tysiące parametrów gospodarczych i rynkowych.

Jak analizować wskazania modeli?

Kierunek zmian wyznaczany jest po zakończeniu każdego miesiąca. W związku z tym , prognozy komitetu pojawiają się w pierwszych dniach każdego miesiąca i dotyczą okresu 3 miesięcy. Wskazania komitetu co do kierunku zmian – czyli kierunek wskaźnika wyprzedzającego dla polskiego rynku akcji, reprezentowanego przez indeks WIG20 – zmieniają się co miesiąc, po publikacji aktualnych danych. Końcowa prognoza jest wynikiem wykorzystującym 5 prognoz różnych modeli ekonometrycznych– stąd nazwa komitet modeli ekonometrycznych

Co oznacza ,że modele skupiają się na kierunku zmian indeksu a nie jego wartości?

W trakcie optymalizacji modeli główny nacisk położony został na wychwytywanie zmian i punktów zwrotnych na rynku. W związku z tym analizując wskazania modeli należy zwracać uwagę na prognozowane kierunki zmian indeksu a nie na jego wartość. Innymi słowy modele starają się  odpowiadać na pytanie typu „ czy indeks wzrośnie czy spadnie”, a nie „ o ile wzrośnie i spadnie oraz jaka będzie wartość indeksu”. Tego typu prognozy są użyteczne w strategiach timingowych, taktycznej alokacji aktywów oraz inwestowaniu w kontrakty terminowe na indeks. Nie należy ich stosować w inwestowaniu w opcje.