Strona główna > Produkty > Kompas inwestycyjny


Kompas inwestycyjny

     ►Wskazuje kiedy kupować, a kiedy sprzedawać
     ►Określa dokładną pozycję cykliczną 
     ►Indentyfikuje aktualne trendy insrumentów finansowych
YouTube
PDF
Tutaj powinnien być obrazek

Kompas inwestycyjny jest narzędziem służącym do innowacyjnego sposobu prezentacji notowań instrumentów finansowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do obserwacji notowań na wykresach tradycyjnych. Kompas inwestycyjny wprowadza notowania w ruch kołowy. Wskazówka kompasu kręci się w koło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara informując inwestora, w jakiej fazie rynku znajduje się obserwowany instrument finansowy. Blat kompasu podzielony jest na sześć stanów rynku (faz): akumulacji, wczesnego trendu wzrostowego, dojrzałego trendu wzrostowego, dystrybucji, wczesnego trendu spadkowego oraz dojrzałego trendu spadkowego.  Każda z tych faz ma bardzo ważne znaczenie interpretacyjne dla inwestora. Dodatkowo każdą fazę cyklu podzielono na, pod-fazy, aby dokładniej identyfikować aktualne wskazania kompasu.

Metodologię budowy kompasu prezentujemy na poniższym schemacie. Do uzyskania końcowej postaci produktu wykorzystano autorski wzór użytkowy oraz unikalne formuły obliczeniowe z zakresu oraz zaawansowane metody ekstrakcji cykli koniunkturalnych, które stanowią własność twórców serwisu i są chronione prawami autorskimi.

 

Kompas inwestycyjny dostępny jest w dwóch horyzontach inwestycyjnych: krótkoterminowym:(dane dzienne) dla wszystkich instrumentów finansowych, dla których dostępne są notowania w czasie rzeczywistym oraz notowania dzienne oraz długoterminowym (dane miesięczne na koniec miesiąca kalendarzowego).

Dzięki wyznaczeniu dwóch horyzontów inwestycyjnym możliwe jest ustalenie cyklu dominującego i wyznaczanie właściwego momentu otwarcia pozycji zgodnie z makroekonomicznym cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce trwającym średnio około 4 lata. Wysoka zbieżność przebiegu indeksu z barometrem koniunktury giełdowej WigTracer pozwala wnioskować, że jest to cykl dominujący również w odniesieniu notowanych na niej instrumentów finansowych. Cykle średnio i krótkoterminowy są odpowiednio cyklami niższego rzędu i znajdują zastosowanie w inwestowaniu w krótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Kompas inwestycyjny znajduje zastosowanie do obserwacji indeksów giełdowych, cen akcji, kursów walutowych, cen surowców, obligacji, instrumentów pochodnych, notowań jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także w horyzoncie miesięcznym wybranych wskaźników makroekonomicznych.

Kompas inwestycyjny dostępny jest z poziomu menu głównego Analiza Cykliczna/Kompas inwestycyjny. Po wybraniu instrumentu finansowego jesteśmy przenoszeni do widoku kompasu.

Kompas inwestycyjny dostępny jest również z poziomu szczegółów instrumentu finansowego. Wyboru instrumentów finansowych dokonuje się za pomocą funkcji znajdź instrument na stronie głównej lub kontekstowo w dowolnym miejscu na portalu klikając na oznaczoną na czerwono i podkreśloną nazwę instrumentu. Wybór instrumentu przenosi nas do widoku szczegółowego gdzie na drugiej pozycji widoczna jest funkcja wyboru „Kompas inwestycyjny”.

 

Kompas inwestycyjny może być stosowany na wiele sposobów:

Jako niezależne narzędzie pomagające w orientacyjnym wyborze momentu otwarcia i zamknięcia pozycji w dwóch horyzontach inwestycyjnych: krótkoterminowym (dane dzienne), długoterminowym (dane miesięczne).

Jako wskazówka pozwalająca zorientować się, w jakiej fazie cyklu znajduje się instrument finansowy.

Jako niezależne narzędzie pomagające w wyborze momentu otwarcia i zamknięcia pozycji w dwóch horyzontach inwestycyjnych: krótkoterminowym (dane dzienne), długoterminowym (dane miesięczne).

Jako element bardziej złożonej strategii top- down (od ogółu do szczegółu). W ramach tej strategii podstawą podejmowania decyzji w układzie dziennym jest cykl miesięczny. Jeżeli instrument finansowy w horyzoncie miesięcznym podąża na północ oraz w układzie dziennym również na północ otrzymujemy potwierdzenie, że inwestujemy w horyzoncie dziennym zgodnie z trendem dominującym. 

Kompas inwestycyjny oparty jest na przyjętych, optymalizowanych formułach matematyczno- statystycznych, stąd zarówno postać trendu, jak również przebieg cyklu jest efektem wybranej metody dekompozycji serii statystycznych. Dlatego powinien być stosowany jako narzędzie pomocnicze w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych służące do określenia orientacyjnego stanu rynku. Przed skorzystaniem z narzędzia należy zapoznać się z jego funkcjonowaniem wykorzystując do tego celu tester oraz należy zapoznać się z sekcją stany szczególne.

Podstawowa interpretacja odczytów kompasu w każdym z dwóch horyzontów inwestycyjnych jest następująca.

Faza cyklu Podfaza cyklu Interpretacja
Akumulacja E4-S-S1 To czas największych możliwości inwestycyjnych. Cykl notowań kończy spadki i przechodzi do fazy wzrostowej. Z uwagi na trudność dokładnego uchwycenia momentu przejścia z trendu wzrostowego do spadkowego wyznaczyliśmy orientacyjny obszar akumulacji. Charakterystyczne dla tej fazy działania to kupno, akumulacja, otwieranie pozycji długich, zamykanie pozycji krótkich.
Wczesny trend wzrostowy S1-S2-S3-S4-W Cykl notowań wchodzi w fazę wczesnego trendu wzrostowego bezpośrednio po fazie akumulacji znajduje się jeszcze poniżej trendu. Charakterystyczne dla tej fazy notowań to trzymanie pozycji długich. Zwracamy uwagę na przypadki szczególne.
Dojrzały trend wzrostowy W-W1-W2-W3-W4 Cykl notowań kontynuuje wzrosty i przechodzi do fazy wzrostowej powyżej trendu. W tej fazie w dalszym ciągu utrzymujemy pozycje długie jednak z dużą uwagą przyglądamy się sytuacji rynkowej, ponieważ przed nami faza dystrybucji.
Dystrybucja W4-N-N1 To czas największego ryzyka finansowego. Cykl notowań kończy wzrosty i przechodzi do fazy spadkowej. Z uwagi na trudność dokładnego uchwycenia momentu przejścia z trendu wzrostowego do spadkowego wyznaczyliśmy orientacyjny obszar dystrybucji. Charakterystyczne dla tej fazy działania to sprzedaż, otwieranie pozycji krótkich, zamykanie pozycji długich, dystrybucja.
Wczesny trend spadkowy N1-N2-N3-N4-E Cykl notowań wchodzi w fazę wczesnego trendu spadkowego bezpośrednio po fazie dystrybucji znajduje się jeszcze powyżej trendu. Charakterystyczne dla tej fazy działania to trzymanie pozycji krótkich, pozostawanie poza rynkiem. Zwracamy uwagę na przypadki szczególne.
Dojrzały trend spadkowy E-E1-E2-E3-E4 Cykl  notowań kontynuuje spadki i przechodzi do fazy spadkowej poniżej trendu. W tej fazie w dalszym ciągu pozostajemy poza rynkiem lub trzymamy pozycje krótkie jednak z dużą uwagą przyglądamy się sytuacji rynkowej, ponieważ przed nami faza akumulacji.

Oznaczenia skrótów: N- north (północ), E- east (zachód), S- south (południe), W- west (zachód)

Tester

Tester służy do prześledzenia zachowania się wskazań kompasu w przeszłości. Instrukcja korzystania z testera znajduje się na poniższym schemacie.

Do wyznaczania aktualnych współrzędnych kompasu inwestycyjnego oraz do wyznaczania przebiegów historycznych na testerze oznaczonych szarymi punktami pod uwagę brany jest cały szereg czasowy a więc wszystkie dostępne obserwacje. Po dodaniu nowej obserwacji (kursu zamknięcia z dnia, kursu zamknięcia z miesiąca) cały szereg czasowy przeliczany jest na nowo. W związku z powyższym przebieg historyczny w dniu D może różnić się od przebiegu historycznego np. w dniu D+10. Tak więc tester nie zapisuje historycznych współrzędnych a pokazuje historię przeliczoną po dodaniu nowych danych.  Nie zmienia to w naszej ocenie użyteczności narzędzia ponieważ kompas inwestycyjny identyfikuje obecny stan rynku i sposób orientacyjny określa fazę w jakiej w danym momencie znajduje się analizowany instrument finansowy.  

Stany szczególne

Sytuacja- stan Interpretacja Sugerowane działani
Wskazówka kompasu przechodzi do fazy akumulacji i wczesnego trendu wzrostowego po czym się cofa Jest to sytuacja charakterystyczna dla silnego trendu spadkowego. Taka sytuacja występuje również w przypadku występowania formacji podwójnego dna.

Zajmowanie pozycji długiej zgodnie z trendem dominującym wyższego rzędu.

Zdefiniowanie poziomu zamknięcia pozycji (stop-loss) w zdefiniowanej przez użytkownika pod-fazie cyklu.
Wskazówka przechodzi do fazy dystrybucji i do fazy wczesnego trendu spadkowego, po czym się cofa Jest to sytuacja charakterystyczna dla silnego trendu wzrostowego. Taka sytuacja występuje również dla formacji podwójnego szczytu.

Zamknięcie pozycji długiej lub otwarcie pozycji krótkiej zgodnie z trendem dominującym wyższego rzędu

Powrót na rynek w zdefiniowanej przez użytkownika pod-fazie cyklu.

Poniżej wyjaśniamy z czego wynika możliwość cofnięcia się wskazówki

Zaznaczona strzałkami na kompasie inwestycyjnym wykropkowana krzywa reprezentuje przebieg ostatnich kilkudziesięciu pozycji cyklicznych. Każdy punkt na kompasie określony jest jako współrzędna. Oś rzędnych (pozioma) reprezentuje zmianę odchylenia składnika cyklicznego w ciągu jednego okresu, natomiast oś odciętych reprezentuje odległości odchylenia od trendu. Wskazówka przechodzi przez punkt wyznaczony przez współrzędne, jednakże jak wynika z prezentowanego przebiegu nie jest to zawsze ruch po tym samym okręgu. Czasami współrzędne znajdują się bliżej środka układu współrzędnych, czasami dalej.

Jeżeli wskazówka się cofa oznacza to, że po osiągnięciu lokalnego minimum/maksimum i zmiany kierunku cyklu, następuje ponowny zwrot cyklu w kierunku lokalnego minimum/maksimum. W praktyce na blacie kompasu zobaczymy, że notowania wykonują mały cykl pod trendem (linią poziomą na kompasie) lub nad trendem. W tej sytuacji wskazówka kompasu nie wykona pełnego obrotu po tarczy kompasu a przesunie się do tyłu po czym znowu do przodu. Można to porównać do formacji podwójnego dna lub podwójnego szczytu na tradycyjnym wykresie. 

Statystycznie śledząc jednak notowania historyczne możemy zauważyć, że sytuacje cofania się wskazówki nie występują bardzo często, co sprawia, że narzędzie jest użyteczne, jako diagnostyk obecnego stanu rynku i prognostyk przyszłych wydarzeń.

Produkt dostępny dla Abonentów Serwisu

 

 

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji, Funkcjonalności Serwisu oraz Komunikat dotyczący warunków promocji.

Taryfa opłat abonamentowych
Funkcjonalności serwisu
   

Czy zawsze jest skuteczny?
Kompas inwestycyjny jest narzędziem wspomagającym decyzje inwestycyjne. Dobrze zachowuje się w regularnych trendach. Gorzej zachowuje się silnych trendach wzrostowych i spadkowych. Zalecamy zapoznanie się z sekcją jak stosować, gdzie znajduje się opis przypadków szczególnych oraz opis działania testera.

Czy są jakieś alternatywne rozwiązania?
Kompas inwestycyjny jest prawdopodobnie pierwszym na świecie wzorem użytkowym stosowanym do prezentacji graficznej przowyebiegu tempa zmian instrumentów finansowych. Według stanu wiedzy twórców narzędzie nie jest znane alternatywne rozwiązanie działające w  ten sposób.

Jak obliczone są współrzędne i przebiegi historyczne w narzędziu tester kompasu?

Do wyznaczania przebiegów historycznych na testerze oznaczonych szarymi punktami pod uwagę brany jest cały szereg czasowy a więc wszystkie dostępne obserwacje. Po dodaniu nowej obserwacji (kursu zamknięcia z dnia, kursu zamknięcia z miesiąca) cały szereg czasowy przeliczany jest na nowo. W związku z powyższym przebieg historyczny w dniu D może różnić się od przebiegu historycznego np. w dniu D+10. Tak więc tester nie zapisuje historycznych współrzędnych a pokazuje historię przeliczoną po dodaniu nowych danych.  Nie zmienia to w naszej ocenie użyteczności narzędzia ponieważ kompas inwestycyjny identyfikuje obecny stan rynku i sposób orientacyjny określa fazę w jakiej w danym momencie znajduje się analizowany instrument finansowy.