Strona główna > Wiadomości


Mało entuzjastyczna poprawa barometru WIGTRACER w kwietniu

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych na koniec kwietnia 2018 wzrósł miesiąc do miesiąca o 12 punktów i osiągnął wartość 36 punktów. W kwietniu kluczowe dla wzrostu barometru okazał się silny wzrost wskaźnika PENGAB mierzącego sytuację w sektorze bankowym. Pozytywnie na wzrost wskaźnika oddziaływał również niewielki wzrost wskaźnika PMI dla przemysłu (odczyt 53,9 wobec 53,7 w miesiącu poprzednim) oraz spadek wskaźnika inflacji CPI rok do roku). Niekorzystnie na końcowy odczyt wpłynęła silna aprecjacja dolara do złotówki, spadek rentowności obligacji 10 letnich oraz spadek tempa pieniądza gotówkowego w obiegu.

Otoczenie makroekonomiczne dla inwestorów giełdowych biorąc pod uwagę panujące tendencje w zmiennych wygląda niekorzystnie. Wskaźnik PMI dla Polski od trzech miesięcy obniżył dynamikę wzrostu. Schłodzenie koniunktury widoczne jest również u naszego głównego partnera handlowego Niemiec za sprawą pogorszenia ostatnich odczytów PMI, ZEW, IFO. Niepokojące są również tendencje wskaźników badania koniunktury GUS z ostatnich dwóch miesięcy. Zarysowuje się wyraźna tendencja umocnienia dolara amerykańskiego do złotówki. Ta zmienna jest silnie ujemnie skorelowana z indeksem WIG. Silny dolar to spadek atrakcyjności polskich akcji dla inwestorów zagranicznych. WIG20 wyrażony w dolarach jest na najniższych poziomach od miesięcy. Okresowy spadek inflacji bazowej może mieć charakter krótkotrwały i presja inflacyjna może powrócić. Prognozy dynamiki PKB dla Polski zostały zrewidowane w dół, a szczególnie istotne staje się obniżenie prognoz inwestycji. Oceniamy biorąc pod uwagę tendencje zmiennych, że wzrost WIGTRACER ma charakter krótkotrwały. Silny wzrost PENGAB z tego miesiąca może być w kolejnych miesiącach zrewidowany ze względu na wpływ czynników sezonowych, co podkreślają sami autorzy wskaźnika. Prawdopodobnie polska gospodarka weszła w fazę cyklicznego spowolnienia, co już jest dyskontowane z wyprzedzeniem przez polskie indeksy giełdowe.

 

04.05.2018, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl