Strona główna > Wiadomości


Barometr WIGTRACER w lutym wraca do tendencji spadkowej

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych na koniec lutego 2018 spadł o 22 punkty, oddając tym samym cały wzrost z poprzedniego miesiąca. Spośród sześciu grup zmiennych uwzględnianych do obliczenia WIGTRACER pięć działało w kierunku spadku wskaźnika, a jedynie inflacja CPI nie wpłynęła na odczyt z uwagi na brak publikacji w ostatnim miesiącu. W poprzednim miesiącu bardzo istotny wpływ na skokowy wzrost barometru miały dane dotyczące sytuacji w sektorze bankowym oraz silny wzrost rentowności obligacji dziesięcioletnich. W lutym obie zmienne wróciły do swoich wartości sprzed miesiąca.

 

PMI dla przemysłu spadł z poziomu 54,7 do poziomu 53,6 punktu. Tempo wzrostu produkcji z perspektywy tego wskaźnika wyhamowuje. Lutowy odczyt jest najniższy od października ubiegłego roku. Spadek PMI spowodowany jest wolniejszym tempem nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia oraz spadkiem zapasów produkcyjnych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2018 roku spadł o 0,8 punktu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. „Nie jest to spadek znaczący, jeśli wziąć pod uwagę wzrosty z ostatnich kilku miesięcy. Wzrost ten wspomagany będzie głównie produkcją kierowaną na eksport oraz stopniowo słabnącym spożyciem indywidulanym. Niewiele przemawia za ożywieniem inwestycji sektora prywatnego, choć napływ środków unijnych zapewne ożywi nieco inwestycje finansowane ze środków publicznych” -  czytamy w oficjalnym komunikacie BIEC.

W lutym indeks sektora bankowego PENGAB spadł w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca o 4,6 pkt. i osiągnął poziom 22,3 pkt. Spadek jest spowodowany głównie Indeksem ocen o 12,3 pkt. W lutym spadła aktywność zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych na rynku kredytowym i depozytowym depozytowym. W najbliższym kwartale bankowcy prognozują jednak wzrost koniunktury na rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

NBP nie publikował danych o inflacji, jednakże wskaźniki wyprzedzające wskazują, że presja inflacyjna nie ustępuje. Presję inflacyjną wywołują nadal czynniki popytowe i kosztowe.

Rentowności obligacji 10 letnich po silnym rajdzie w styczniu spadły do poziomów z początku stycznia i taka sytuacja ponownie spowodowała spadek spreadu pomiędzy długim i krótkim końcem krzywej wpływając niekorzystnie na odczyt wskaźnika.

 

 

Inwestorzy giełdowi mogą zaliczyć luty do jednego z najgorszych miesięcy w tym cyklu koniunkturalnym. Silne spadki indeksów światowych odbiły się niekorzystnie na polskich indeksach. Gospodarka znajduje się inflacyjnej fazie wzrostu gospodarczego. Prognozy dla Polski dotyczące zmian PKB w najbliższych kwartałach wskazują, że tempo wzrostu tego miernika będzie wolniejsze. To istotna wiadomość z punktu widzenia oceny koniunktury giełdowej, ponieważ giełda może wyprzedzać taki scenariusz z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.  W komentarzach rynkowych pojawiają się już tezy, że styczniowy szczyt może być szczytem tego cyklu koniunkturalnego. Barometr WIGTRACER od kilku miesięcy nie podążał za wzrostem polskich indeksów.

04.03.2018, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

 

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl