Strona główna > Wiadomości


Spadek barometru giełdy WIGTRACER o 6 punktów

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za sierpień 2017 spadł o 6 punktów do poziomu 8 punktów. Spośród wszystkich grup zmiennych branych pod uwagę do obliczania wskaźnika tylko jedna działała nieznacznie w kierunku jego wzrostu, natomiast pozostałe pięć w kierunku spadku. Umiarkowanie pozytywnie na poziom wskaźnika wpłynęła nieznaczna poprawa sytuacji w sektorze przemysłowym. Pozostałe zmienne: inflacja CPI, poziom rynkowych stóp procentowych, zmiany w cenach złotówki, dynamika podaży pieniądza oraz ocena sektora bankowego wpływały umiarkowanie negatywnie na WIGTRACER.

Wskaźnik PMI dla Polski w sierpniu wzrósł do 52,5 punktów z 52,3 punktów w lipcu, ale poniżej oczekiwań analityków, którzy szacowali wartość PMI na 53,1 punktów. Poprawa warunków gospodarczych częściowo opierała się na wzroście wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień (płynących zarówno z rynku krajowego jak i z rynków zagranicznych). Poziom zaległości produkcyjnych wzrósł w sierpniu pierwszy raz od dwóch i pół roku, a inflacja kosztów poniesionych przez polskich producentów oraz cen wyrobów gotowych przyspieszyła. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w sierpniu 2017 roku wzrósł o 1,3 punktu w stosunku do wartości z miesiąca poprzedniego. Przedsiębiorcy wskazują na poprawę sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach i poprawiają się ich nastroje związane z postrzeganiem przyszłości. Jednak, jak podkreślają autorzy raportu „nie towarzyszy temu zdecydowana poprawa w napływie zamówień, co może zagrozić spełnieniu się tych optymistycznych oczekiwań”.

Wzrost PKB w II kwartale 2017 wyniósł 3,9% r/r. Głównym motorem wzrostu PKB była konsumpcja prywatna, rosnąca o prawie 5% r/r, natomiast dynamika inwestycji była niewielka (0,8% r/r). Wpływ eksportu netto był negatywny i odjął 1,5% od odczytu, za sprawą spowolnienia eksportu.

W sierpniu indeks PENGAB odnotował spadek wartości o 1,2 pkt do poziomu 22.8 pkt. Zmiana ta wynika z ogólnego obniżenia aktywności klientów na rynku bankowym w okresie wakacyjnym, czego wyrazem jest spadek indeksu ocen m/m o 3,3 pkt. W stosunku do lipca największe spadki dotyczą aktywności klientów na rynku depozytów przedsiębiorstw, kredytów przedsiębiorstw oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych.

Dynamika podaży pieniądza gotówkowego choć w wartościach nominalnych rośnie, to dynamika zmian tej zmiennej ma tendencję spadkową, odejmując tym samym od finalnego odczytu WIGRACER.

Złotówka po silnym trendzie aprecjacyjnym do dolara amerykańskiego i słabszym do euro miesiąc do miesiąca pozostała stabilna. Na długim końcu krzywej dochodowości rentowności lekko spadły. Oba czynniki umiarkowanie negatywnie oddziaływały na wskaźnik.

Barometr giełdowy zbliża się do poziomów notowanych na początku 2016 roku. W tym samym czasie indeks WIG odnotował lokalne maksima. Występująca dywergencja jest sygnałem, że indeks giełdowy przereagował wzrosty. Innym wytłumaczeniem tego faktu jest dyskontowanie przez inwestorów giełdowych dalszych korzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym.

10.09.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl