Strona główna > Wiadomości


WIGTRACER stabilny trzeci miesiąc z rzędu

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za lipiec 2017 wzrósł o 2 punkty i osiągnął wartość 14 punktów. Od trzech miesięcy WIGTRACER zachowuje się bardzo stabilnie nie informując o kierunku zmian koniunktury. Spośród wszystkich grup zmiennych branych pod uwagę do obliczania wskaźnika trzy działały w kierunku jego wzrostu, natomiast trzy w kierunku spadku. Pozytywnie w lipcu oddziaływały umacniająca się złotówka, spadek inflacji CPI oraz niewielki wzrost PENGAB reprezentującego sytuację w sektorze bankowym. Spadkowo na WIGTRACER oddziaływały mierniki produkcji, spadek tempa wzrostu podaży pieniądza gotówkowego oraz niewielki spadek rentowności na długim końcu krzywej dochodowości.   

Indeks PMI nieoczekiwanie spadł w lipcu w stosunku do wartości sprzed miesiąca i poniżej oczekiwań analityków. Spadek wynikał z wolniejszego tempa wzrostu produkcji, najniższego od 9 miesięcy oraz osłabienia tempa wzrostu zamówień krajowych. Komentatorzy PMI podkreślają, że to może być zapowiedź trudności z utrzymaniem tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku. W przedsiębiorstwach ważną rolę zaczynają odgrywać koszty produkcji, koszty pracy oraz koszty utrzymania zapasów. Rokowania na trzeci kwartał również nie są pomyślne, zważywszy, że to kwartał, na który oddziałują czynniki sezonowe.

Inflacja wyraźnie dostała zadyszki, choć to akurat zmienna, która na WIGTRACER działa pozytywnie. Ostatni odczyt inflacji CPI to 1,5% czyli mniej o 0,4% w stosunku do analogicznego okresie roku poprzedniego. Słabnąca presja inflacyjna jest konsekwencją niższych cen surowców na rynkach światowych. Mimo, że inflacja może w kolejnym miesiącu nieznacznie wzrosnąć to jej poziomy znacznie poniżej celu nie tworzą presji na zmiany nastawienia RPP do poziomu stóp procentowych.

Ostatnie trzy miesiące nie przyniosły istotnych zmian w postrzeganiu polskiej gospodarki. Warszawski Indeks Giełdowy od maja 2017 wszedł w fazę ruchu bocznego i z dużym trudem przychodzi mu rosnąć tak dynamicznie, jak jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Tak więc ostatnie trzy miesiące to stabilizacja sytuacji w gospodarce i na GPW.

 

09.08.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl