Strona główna > Wiadomości


Stabilizacja barometru giełdy WIGTRACER w czerwcu

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za czerwiec spadł o 1 punk i osiągnął wartość 12 punktów. Po istotnym spadku przed miesiącem czerwiec przyniósł stabilizację. Mierniki produkcji, inflacja i kurs złotego oraz rynkowe stopy procentowe działały umiarkowanie pozytywnie na korzyść barometru. Negatywny wpływ na odczyt miały mierniki podaży pieniądza, w szczególności spadek tempa zmian pieniądza gotówkowego w obiegu oraz nieznaczne pogorszenie sytuacji w sektorze bankowym (spadek PENGAB o 2 punkty).  

Krajowa gospodarka mierzona tempem wzrostu PKB w 2017 roku ma się całkiem dobrze. Ożywienie gospodarcze utrzymuje się dzięki silnej konsumpcji prywatnej wspieranej 500 plus i sytuacją na rynku pracy. Poprawa sytuacji gospodarczej w Strefie Euro, głównie w Niemczech ma swoje pozytywne przełożenie na eksport netto. Inwestycje są jeszcze w stagnacji, ale najbliższa perspektywa może przynieść ożywienie dzięki wykorzystaniu środków z UE i dzięki poprawie nastrojów wśród przedsiębiorców. Inflacja CPI po osiągnięciu 2% rok do roku stabilizuje się i ostatni odczyt przyniósł nam niewielki spadek do poziomu 1,9%. Czynnikiem stabilizującym wzrost cen jest obniżka cen ropy na rynkach światowych. Póki co nie widać wyraźnych oznak presji inflacyjnej i cel NBP nie jest zagrożony w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Rada Polityki pieniężnej w takich warunkach nie musi się spieszyć z podwyżką stóp procentowych, zwłaszcza, że sygnalizuje gotowość do akceptacji zerowych i ujemnych rynkowych stóp procentowych.

Złotówka w czerwcu wyhamowała tendencje aprecjacyjne zapoczątkowane na początku tego roku. Dotychczas kurs złotego był wspierany dobrymi odczytami na temat PKB oraz uspokojeniem sytuacji politycznej. Nie widać na razie oznak zmiany trendu na złotówce.

Na rynku długu krótki koniec krzywej pozostaje stabilny. Na długim końcu w czerwcu mieliśmy wzrost rentowności obligacji dziesięcioletnich z 3,22% do 3,44%, czyli powrót do odczytów z końca kwietnia. Rynek obligacji pozostanie pod wpływem mniejszych obaw o wzrost światowej inflacji i oczekiwań dotyczących zacieśniania polityki pieniężnej FED I EBC.

W stosunku do poprzedniego miesiąca niewiele się zmieniło. WIGTRACER od kilku miesięcy zachowuje się umiarkowanie negatywnie. Polska gospodarka mierzona WIGTRACER na razie nie daje impulsów giełdzie do kontynuacji wzrostów. WIG mocno oderwał się od barometru gospodarczego, co może być oznaką, że optymizm inwestorów giełdowych jest nadmierny w tej fazie cyklu koniunkturalnego. 

 

 

07.07.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

 

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl