Regulamin Serwisu 
www.InvestTracer.com

 

Bielsko Biała, 1 luty 2014 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Usługodawca - Investment Intelligence Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000417748, Kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł, NIP: 9372662647, REGON: 242901282.   
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.InvestTracer.com
 3. Regulamin - Regulamin Serwisu www.InvestTracer.com 
 4. Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu.
 5. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik zarejestrowany w Serwisie. 
 6. Abonent - Użytkownik, który posiada ważny abonament.
 7. Usługi - usługi świadczone w Serwisie drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Użytkownikowi treści Serwisu.


§ 2.

Niniejszy Regulamin określa: zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu rodzaje i zakres świadczonych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, zasady rejestracji w Serwisie, warunki techniczne korzystania z Serwisu, warunki i terminy rozpatrywania reklamacji, zasady odpowiedzialności Usługodawcy, zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady ochrony prywatności i danych osobowych. 

§ 3.

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania  z Serwisu. 
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

 

Rozdział II
Rodzaj i zakres świadczonych usług

§ 4.

 1. InvestTracer.com jest Serwisem internetowym kierowanym do Użytkowników zainteresowanych inwestowaniem na rynkach finansowych. 
 2. Serwis składa się z części informacyjnej oraz części produktowej. 
 3. Cześć informacyjna Serwisu obejmuje: notowania, wiadomości, sprawozdania finansowe, rekomendacje maklerskie, dane źródłowe pobierane od dostawców zewnętrznych, prezentowane w Serwisie w formie nieprzetworzonej.
 4. Część produktowa Serwisu składa się z narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych zakupionych od dostawców zewnętrznych lub zaprojektowanych samodzielnie przez Usługodawcę w oparciu o stosowane w nauce teorie. 
 5. Wykaz funkcjonalności Serwisu obejmujący część informacyjną i produktową znajduje się w stopce serwisu pod nazwą „Funkcjonalności”

§ 5.

 1. Usługodawca dokłada starań aby informacje zamieszczone w części informacyjnej Serwisu były rzetelne, jednakże z uwagi na fakt, że źródłem tych danych są podmioty, z którymi Usługodawca podpisał stosowne umowy o odbiór i dystrybucję tych danych, nie może gwarantować ich poprawności ani prawdziwości. 
 2. Usługodawca wskazuje źródła danych pochodzących od zewnętrznych dostawców. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych prezentowanych w części informacyjnej przez Użytkownika. Użytkownik wykorzystuje te dane na własną odpowiedzialność. 

§ 6.

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby narzędzia stanowiące część produktową Serwisu były rzetelne oraz udostępnienia Użytkownikowi opis działania narzędzi, wskazuje ich wady i zalety w oparciu o stan wiedzy, jaki posiada w tym zakresie.    
 2. Użytkownik przed zastosowaniem narzędzi zobowiązany jest zapoznać się z ich opisem. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zastosowanych narzędzi oraz za sposób ich wykorzystania przez Użytkownika. Użytkownik stosuje je wyłącznie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 
 4. Usługodawca nie może zagwarantować rzetelności działania produktów pochodzących od zewnętrznych dostawców, jednakże informuje o źródłach ich pochodzenia. 

§ 7.

 1. Usługodawca w ramach Serwisu część funkcjonalności udostępnia wszystkim Użytkownikom nieodpłatnie a cześć funkcjonalności Serwisu wyłącznie Abonentom- odpłatnie.
 2. Wykaz Usług odpłatnych i nieodpłatnych znajduje się w stopce Serwisu pod nazwą „Funkcjonalności”
 3. Wysokość opłat i długość abonamentu zawiera Taryfa Opłat abonamentowych stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępna w stopce Serwisu pod nazwą „Taryfa opłat” 
 4. Usługodawca może w formie Komunikatu dokonać okresowego zwolnienia z opłat abonamentowych, jak również wprowadzać zniżki w abonamencie. Komunikat w tej sprawie podawany jest do wiadomości Użytkownika w stopce Serwisu pod nazwą „Komunikaty”


Rozdział III
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§ 8.

Zawarcie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług informacyjnych, zgodnej z treścią Regulaminu następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu strony Serwisu lub dowolnej podstrony Serwisu i wyświetlenia treści strony lub podstrony Serwisu.   

§ 9.

Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu lub wpisania w przeglądarce innego adresu strony internetowej.

 

Rozdział IV
Rejestracja w Serwisie

§ 10.

Rejestracja w Serwisie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi indywidualnych ustawień zawartości Serwisu do własnych potrzeb oraz uzyskania dostępu do dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

§ 11.

Warunkiem korzystania z usług objętych abonamentem jest rejestracja w Serwisie. 

§ 12.

 1. Rejestracja polega na wprowadzeniu do Serwisu następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło i przesłaniu tych danych do Serwisu. 
 2. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Serwis generuje link aktywacyjny i przesyła ten link na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
 3. Po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego Usługodawca tworzy profil użytkownika (dalej Profil).

§ 13.

Wysłanie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza akceptację treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Usługodawcę podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, do celów statystycznych i komunikacyjnych.

§ 14.

W Profilu przechowywane są dane wprowadzone przez Użytkownika, oraz statystyki dotyczące jego aktywności w Serwisie. 

§ 15.

 1. Użytkownik może mieć tylko jeden Profil. 
 2. Zabrania się przekazywania nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

§ 16.

 1. Profil może zostać usunięty na wniosek Użytkownika. 
 2. Wniosek o usunięcie Profilu Użytkownik przesyła za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą formularza kontaktu na adres kontakt@investtracer.com 
 3. Wniosek o usunięcie Profilu powinien zawierać nazwę użytkownika, hasło oraz e-mail Użytkownika, a wiadomość powinna posiadać tytuł: wniosek o usunięcie Profilu. 
 4. W odniesieniu do Abonentów, którzy złożyli wniosek o usunięcie Profilu opłata abonamentowa nie będzie zwracana. 

§ 17.

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Profil może zostać zablokowany na czas określony lub nieokreślony lub usunięty przez Usługodawcę. 

 

Rozdział V
Warunki techniczne korzystania z Serwisu 

§ 18.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest posiadać dostęp do komputera posiadającego odpowiednią przeglądarkę internetową połączenie z siecią Internet oraz odpowiednie oprogramowanie wymagane przez Usługodawcę.    

§ 19.

Usługodawca zastrzega, że: 

 1. warunkiem skorzystania z niektórych funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. 
 2. warunkiem skorzystania z funkcjonalności: Selektor strategii jest zainstalowanie oprogramowania Unity Web Player
 3. aplikacje Java oraz Unity Web Player nie działają na urządzeniach z systemem Android.  

 

Rozdział VI
Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkownika i Usługodawcy

§ 20.

 1. Użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie w celach niekomercyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 

§ 21.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. skutki wejścia w posiadanie nazwy użytkownika i hasła przez osoby trzecie,
 2. szkody, straty, utracone korzyści spowodowane przerwą w dostępie do Serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci, działaniem siły wyższej,
 3. działaniem Użytkownika niezgodnym z przepisami prawa lub Regulaminem, 
 4. treść zamieszczanych reklam, oraz treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach,
 5. skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści Serwisu, narzędzi i produktów dostępnych w Serwisie. Usługodawca nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, a informacje zawarte w Serwisie nie stanowią rekomendacji maklerskich w rozumieniu przepisów prawa polskiego. 

§ 22.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych materiałów i treści w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. 
 3. Użytkownik zamieszczający własne treści w Serwisie wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez Usługodawcę.

§ 23.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny oraz bez uprzedniego informowania Użytkownika o ich wprowadzaniu. 
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie Serwisu, ale dołoży wszelkich starań aby Serwis działał bez wad. 


Rozdział VII
Warunki i terminy rozpatrywania reklamacji

§ 24.

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług przez Usługodawcę mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@investtracer.com lub za pośrednictwem formularza kontaktu. 
 2. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane na adres e-mail, z którego wysłano reklamację. 

§ 25.

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w tytule wiadomości: reklamacja oraz w treści reklamacji imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, nazwę użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
 2. Skargi niezawierające danych, o których mowa w ust. 1 oraz nie związane z działalnością Usługodawcy pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Reklamacje wynikające z nieprzestrzegania zasad Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Usługodawca występuje do Użytkownika o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełniania informacji. 

§ 26.

 1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. 
 2. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi w terminie, o którym mowa w ust. 1, Usługodawca powiadamia Użytkownika o tym fakcie na adres e-mail z podaniem przyczyny opóźnienia oraz oznaczeniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

 

Rozdział VIII
Ochrona praw autorskich Usługodawcy

§ 27.

 1. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa do Serwisu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie do użytku niekomercyjnego. 
 3. Domena, znak towarowy, logo, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, bazy danych, grafika, narzędzia autorskie, dokumenty Serwisu należą do Usługodawcy i są chronione prawami autorskimi na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 4. Autorskie rozwiązania objęte są ochroną wynikającą z przepisów prawa własności przemysłowej oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.   

 

§ 28.

Kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie treści chronionych prawami autorskimi jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy. 

 

Rozdział IX
Zasady ochrony danych osobowych Użytkownika. 

§ 29.

 1. Usługodawca respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika.
 2. Usługodawca zbiera dane od użytkowników w procesie rejestracji niezbędne do świadczenia usługi: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło. 
 3. Usługodawca może zbierać dane osobowe na temat Użytkownika wyłącznie za zgodą Użytkownika. 
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. 
 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług. 
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. 

§ 30.

 1. Usługodawca używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwalają na identyfikację Użytkownika, co umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 2. Usługodawca gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie na własny użytek.
 3. Przekazywanie informacji osobom trzecim może mieć miejsce, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Rozdział X
Zasady komunikacji i reklamy

§ 31.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na konto Użytkownika komunikatów technicznych związanych z poprawnym funkcjonowaniem Serwisu. 
 2. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi zarejestrowanemu w serwisie za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem SMS powiadomienia w zakresie zdefiniowanym przez Użytkownika w zakładce Moje Konto na stronie głównej Serwisu. 
 3. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wyłączyć oraz modyfikować zakres powiadomień, o których mowa w ust. 2. 
 4. Usługodawca zastrzeba sobie prawo do wysyłania powiadomień o zmianie Regulaminu na adres e-mail Abonenta. Informacja o zmianie Regulaminu nie jest traktowana jako komunikat techniczny. 

§ 32.

 1. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail, który wskazał w trakcie rejestracji informacji handlowych, w tym przesyłek reklamowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
 3. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wyłączyć oraz modyfikować zakres powiadomień, o których mowa w ust. 1.

 

Rozdział XI
Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 33.

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, na które Usługodawca zwraca uwagę to:

 1. wejście w posiadanie nazwy użytkownika i hasła przez osobę nieuprawnioną,
 2. bezprawne wykorzystanie danych osobowych Użytkownika, 
 3. wirusy, których destrukcyjne działania może uszkodzić pliki, programy, system operacyjny,
 4. konie trojańskie- programy przejmujące kontrolę nad komputerem Użytkownika,
 5. spamy- niechciana poczta elektroniczna, 
 6. cookies- informacje tekstowe wysyłane przez serwer www zapisywane na komputerze Użytkownika, dzięki czemu jest możliwe śledzenie jego aktywności. 

§ 34.

 1. W przypadku przekazywania informacji do Serwisu przez Użytkownika Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę tych informacji Użytkownikowi. 
 2. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy danych zapewniających dostęp do Serwisu.
 3. Usługodawca zwraca uwagę, że publiczne udostępnianie danych osobowych w sieci Internet może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 4. Usługodawca zaleca zapoznanie się z polityką cookies przed wyrażeniem zgody na ich stosowanie przez Usługodawcę. 


Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 35.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian  w Regulaminie w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. W przypadku zmian postanowień Regulaminu Usługodawca udostępnia zmieniony Regulamin w Serwisie w stopce Serwisu pod nazwą „Regulamin” 
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem udostępnienia.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest traktowane jako akceptacja jego postanowień. 
 5. W odniesieniu do Abonentów Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Abonentów, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Abonent wyraża zgodę na przekazanie informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Abonent może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@investtracer.com. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Abonenta konto i poinformuje go o tym fakcie.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§ 37.

Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.  

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014 r.